Privacy Policy

In onze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gaafste Winkel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als De Gaafste winkel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@degaafstewinkel.nl

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Gaafste Winkel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Gaafste Winkel
de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;

– (Zakelijk) Adres;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door De Gaafste Winkel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door De Gaafste Winkel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt De Gaafste Winkel de volgende persoonsgegevens van u:
– Uw E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door De Gaafste Winkel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) totdat u zich afmeld.

Gegevensbeveiliging

De Gaafste Winkel maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage

U mag De Gaafste Winkel vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u De Gaafste Winkel verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@degaafstewinkel.nl.

0
×